Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de zorgaanbieders die vermeld willen worden op
de website van de Stichting Trauma Expertise Centrum (de “Stichting”):
www.traumaexpertisecentrum.nl .

1. Voorwaarden voor aanmelding

 1. Voor vermelding op de website moeten zorgaanbieders gespecialiseerd zijn in de behandeling van trauma gerelateerde klachten, zoals vermeld op de website van de
  Stichting.
 2. Zorgaanbieders moeten aangesloten zijn bij een in Nederland erkende beroepsvereniging en aangesloten zijn bij een klachtencommissie.
 3. Door aanmelding via de website verklaart de zorgaanbieder te voldoen aan het bepaalde in artikel 1.1 en 1.2.
 4. Wanneer de zorgaanbieder niet (langer) voldoet aan het bepaalde in artikel 1.1 en 1.2 deelt hij dit per omgaande mee aan de Stichting ( info@traumaexpertisecentrum.nl ). De gegevens van de zorgaanbieder worden dan direct van de website verwijderd.
 5. Indien de Stichting uit eigen beweging bekend is met het feit dat een zorgaanbieder niet meer voldoet aan het bepaalde in artikel 1.1 en 1.2, dan is zij bevoegd om de gegevens van de zorgaanbieder te verwijderen van de website. De Stichting behoudt zich het recht voor om zorgaanbieders ook om andere redenen te verwijderen van de website, bijvoorbeeld wanneer zij naar het oordeel van de Stichting niet bijdragen aan het doel van de Stichting of op andere wijze over onvoldoende kennis of kunde beschikken.

2. Kosten

 1. Voor vermelding op de website betaalt de zorgaanbieder inschrijfkosten van € 25,- (prijs in 2023).
 2. Daarnaast is de zorgaanbieder een jaarlijkse vergoeding verschuldigd van € 50,- (voor 2023 is de jaarlijkse vergoeding verlaagd naar € 25,-).
 3. De Stichting behoudt zich het recht voor om de in de artikel 2.1 en 2.2 genoemde bedragen per toekomstige datum te wijzigen. Dit deelt zij dan mee aan de zorgaanbieders die reeds vermeld staan op de website.
 4. De bedragen zijn exclusief BTW.
 5. De kosten moeten binnen 7 dagen na factuurdatum/betaalinstructie worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen.
 6. De jaarlijkse bijdrage wordt ieder jaar voor 1 december van ieder jaar in rekening gebracht.
 7. Indien een zorgaanbieder niet meer op de website wenst te worden vermeld, dan dient hij/zij dit voor 1 december van enig jaar per e-mail aan de Stichting te melden komend/lopend jaar verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats van reeds verschuldigde bedragen.
  Hetzelfde geldt wanneer de Stichting de zorgaanbieder op eigen initiatief van de website verwijdert op grond van het bepaalde in artikel 1.5. Er vindt dan geen restitutie plaats van reeds verschuldigde bedragen.
 8. Indien de zorgaanbieder de verschuldigde kosten niet of niet tijdig betaald, wordt de vermelding op de website verwijderd. Daarnaast worden alle incassokosten bij de zorgaanbieder in rekening gebracht, waarbij een minimum van € 25,- aan incassokosten geldt. Daarnaast wordt wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment van verstrijken van de betalingstermijn.

3. Aansprakelijkheid

 1. De Stichting heeft als doel om cliënten en zorgaanbieders bij elkaar te brengen. Zij is geen partij bij de overeenkomst die tussen de cliënt en zorgaanbieder tot stand komt en aanvaardt ter zake dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
 2. De zorgaanbieder is zelf verantwoordelijk voor de door hem/haar opgegeven expertise.
 3. De zorgaanbieder dient te zorgen voor een afdoende beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

4. Gegevensvermelding

 1. Door aanmelding voor de website, gaat de zorgaanbieder akkoord met vermelding van de opgegeven informatie en (persoons)gegevens op de website
  www.traumaexpertisecentrum.nl.
 2. De zorgaanbieder gaat er ook mee akkoord dat de verstrekte (persoons-)gegevens worden gebruikt in verband met de financiële administratie en relatiebeheer.
 3. De zorgaanbieder gaat akkoord met het Privacy Statement van de Stichting. Deze is te vinden op de website van de Stichting.
 4. De zorgaanbieder staat er voor in dat de opgegeven gegevens correct zijn. Eventuele wijziging in gegevens dient zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven.
 5. De Stichting is niet aansprakelijk indien om wat voor reden dan ook enige informatie onjuist op de website vermeld staat. De zorgaanbieder dient deze informatie zelf te controleren.